Outdoor Psychology

Je psychologickým odvětvím, které se dívá na člověka jako na dobrodruha a cestovatele. Tedy někoho, kdo provádí odvážnou činnost, přijímá určitou míru rizika a je na pomyslné cestě, která vede kamsi k hranicím jeho možností…

PSYCHOLOGIE PRO HOROLEZCE A DOBRODRUHY


Pokud se řekne „dobrodružství“, každému z nás se vybaví něco trochu jiného. Představy toho, co je dobrodružné, mají však často mnoho společného u většiny z nás. Pokud se zeptáte na to jaká slova si lidé spojují s prožitkem dobrodružství, budou to pravděpodobně výrazy jako je: zážitek, výzva, riziko, příroda, sport, svoboda, nová zkušenost, přátelství, intenzivní život, radost…

Dobrodruhem může být cestovatel, horolezec, potápěč, jachtař, prostě každý člověk, kdo se účastní aktivit, které skrývají určité riziko, ale zároveň nabízejí poznání něčeho nového a posílení sebe sama.

Už samotný výčet těchto slov nám může mnoho říci o tom, co se skrývá v dobrodružství, více než sebepřesnější definice. I přesto se zde pokusíme popsat to, jak se na dobrodružnou situaci díváme z našeho pohledu:

Při dobrodružné situaci jsme obvykle pro nás v ne zcela běžném prostředí (vysoké hory, odlehlé země, podmořská hladina, širé moře). Povětšinou vykonáváme fyzicky náročné aktivity za zvýšeného rizika. To vše s tichým předpokladem dosažení námi stanovených cílů (zdolání hory, dosažení exotické země, hloubky ponoru, cíle plavby). Vnější cíle však nejsou tím o co jde především. Ty pravé cíle jsou často skryty hluboko v nitru dobrodruha. Jde o překonávání sebe sama – o novou zkušenost. Vnitřní zážitek je pak cennější než mnohé trofeje.

V mnoha případech se tedy jedná o aktivity ve volné přírodě a odlehlých končinách světa, doprovázené sportovně-fyzickým výkonem. Jako příklad můžeme uvést horolezectví, expediční turistiku, potápění, námořní jachting, cyklistické výpravy a množství dalších aktivit, jejichž výčet by zabral ještě hodně prostoru. V posledních letech se pro mnoho z uvedených disciplín používá označení outdoor aktivity, proto označení OUTDOOR PSYCHOLOGY.

Každý člověk se v průběhu života dostává do situací, které jsou pro něj zcela nové, případně z určitého pohledu neobvyklé. V takových situacích je naše mysl (psychika) vystavena zátěži. Člověk prožívá výrazné duševní napětí, prověřuje se jeho schopnost obstát a projevit nezbytnou psychickou odolnost vůči působícím vlivům. V každodenním životě se zpravidla setkáváme se situacemi rutiny, tedy situacemi, v nichž povětšinou vystačíme s již naučenými způsoby chování a myšlení. Naopak v situacích dobrodružných většinou nemáme takříkajích „po ruce“ vhodný (naučený) způsob chování, který by byl optimální pro jejich řešení. Čím novější a neznámější pro nás situace je, tím intenzivnější psychické zátěži jsme vystaveni a tím většímu riziku změny dobrodružné situace v situaci nepříjemně krizovou čelíme.

„Obor psychologie pro horolezce a dobrodruhy se snaží pochopit zákonitosti fungování lidské mysli v podmínkách intenzivní psychické zátěže a pomoci nalézt způsoby jak systematicky zlepšovat psychickou odolnost člověka tak, aby se dobrodružná situace (tedy situace námi vyhledávaná a ve svých důsledcích pozitivní) nezměnila v situaci krizovou – tedy neřízenou a nebezpečnou.“

Tématu OUTDOOR PSYCHOLOGY jsou věnovány samostatné stránky: www.outdoor-psychology.cz

***

 dreamstimemaximum_24776503(mensi)